Trang chủ Giới thiệu Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

0
4349
GIÁM ĐỐC
Bạch Thanh Tuấn


    Di động: +84 913 436 405, +84 983 436 405
    Email: bachtuan@cdc.org.vn
    Skype: Bachthanhtuancdc

 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Tâm


    Di động: +84 905 829 944, +84 912 556 544
    Email: nguyentam@cdc.org.vn
    Skype: Nguyenthanhtamcdc

 
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Trưởng phòng: Trần Hồng Nhật


    Di động: +84 916 325 979; +84 984 266 667
    Email: trannhat@cdc.org.vn
    Skype: Nhat.tranduc

PHÒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Trưởng phòng: Huỳnh Ngọc Mỹ


    Di động: +84 984 059 108; +84 912 556 551
    Email: huynhmy@cdc.org.vn
    Skype: Huynhmycdc
     

PHÒNG CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT
Trưởng phòng:


    Di động:
    Email:
    Skype:

 
PHÒNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
Trưởng phòng:


    Di động:
    Email:
    Skype: