Hưởng ứng Ngày Thế Giới Phòng Chống Lao Động Trẻ Em 12/6

Thông điệp Ngày Thế Giới Phòng Chống Lao Động Trẻ Em năm 2023: “Công bằng xã hội cho tất cả mọi người. Hãy chấm dứt lao động trẻ em!” – ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế).

Thông điệp Ngày Thế Giới Phòng Chống Lao Động Trẻ Em năm 2023:
- “Công bằng xã hội cho tất cả mọi người. Hãy chấm dứt lao động trẻ em!” – ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế).
- “Social Justice for All. End Child Labour!” – ILO.
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook