Số liệu xuất khẩu hồ tiêu tháng 6 năm 2018

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu được 22.013 tấn Hồ tiêu, bao gồm 19.903 tấn tiêu đen và 2.110 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 71,27 triệu USD, tiêu đen đạt 61,40 triệu USD, tiêu trắng đạt 9,87 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 4,7%, kim ngạch giảm 5,2%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng đạt 3.085 USD/tấn, tiêu trắng đạt 4.679 USD/tấn.
Xem thêm số liệu tại: https://drive.google.com/open?id=1cpO6I6SrEjy-Q2fQgDp-QSpnZGZdhwMr
Nguồn: http://peppervietnam.com/

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook