Số liệu xuất khẩu hồ tiêu tháng 7 năm 2018

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Trong tháng 7, Việt Nam xuất khẩu được 21.418 tấn Hồ tiêu, bao gồm 19.259 tấn tiêu đen và 2.159 tấn tiêu trắng

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Trong tháng 7, Việt Nam xuất khẩu được 21.418 tấn Hồ tiêu, bao gồm 19.259 tấn tiêu đen và 2.159 tấn tiêu trắng. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 66,35 triệu USD, tiêu đen đạt 57,19 triệu USD, tiêu trắng đạt 9,15 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 2,7%, kim ngạch giảm 3,2%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng đạt 2.970 USD/tấn, tiêu trắng đạt 4.240 USD/tấn, so tháng 6 giá xuất khẩu tiêu đen giảm 115 USD, tiêu trắng giảm 439 USD.
Xem thêm số liệu tại: 
https://drive.google.com/open?id=1HEdqRsts-mALRPvgux8dtVti9loWJ7Zg
Nguồn: http://peppervietnam.com/

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook