Trang chủ Nhà tài trợ GCF - Đơn vị tài trợ

GCF - Đơn vị tài trợ

0
112
GCF là Tổ chức cấp cơ sở do Danida tài trợ thuộc Chương trình hỗ trợ khu vực doanh nghiệp. Mục tiêu của Chương trình là tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài công lập Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh định hướng xuất khẩu ở các tỉnh mục tiêu thông qua tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ kinh doanh có liên quan và tiếp xúc với mô hình kinh doanh có sáng tạo.