Trang chủ Nhà tài trợ SECO - Đơn vị tài trợ

SECO - Đơn vị tài trợ

0
118
Thụy sỹ, thông qua SECO, hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam, Lào và Campuchia bằng cách khuyến khich sự phát triển của ngành tư nhân, đóng góp để thiết lập khung kinh tế, và bồi dưỡng tưới nước trong thế giới kinh tế. Chương trình SECO dự kiến tăng 15 triệu Francs Thụy Sỹ trong năm 2012 đén 20 triệu Francs Thụy Sỹ vào năm 2016.
Chương trình SECO Việt Nam khuyến khích phát triển bền vững trong ngành tư nhân, các điều kiện khung kinh tế thích hợp, và thương mại. SECO, hợp tác với các viện và/hoặc nhà tài trợ hỗ trợ chính sách xử lý đa khía cạnh nghèo và cho phép người nghèo tham gia, đóng góp, và được lợi từ tăng trưởng kinh tế.