Trang chủ Nhà tài trợ Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia - Đơn vị tài trợ

Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia - Đơn vị tài trợ

0
157
Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia liên tục phát triển và là đầu mối thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ khuyến nông đối với hệ thống khuyến nông cả nước. Đầu mối hợp tác với các tổ chức khuyến nông trong khu vực và quốc tế, là lực lượng nòng cốt triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nội dung khuyến nông ở trung ương.