Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Số TBMT 2019-03-02/01 Thời điểm đăng tải  01/03/2019
Lĩnh vực   Dịch vụ
Gói thầu Xây dựng video clips về các thực hành GAP
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm Thực hành GAP được thể hiện bằng các video clips ngắn để giúp thu hút người sử dụng dịch vụ GC
36 clip
Nguồn vốn Dự án Greencoffee/UTZ/CDC
Bên mời thầu Trung tâm phát triển cộng đồng
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian nhận HSMT từ 07/03/2019 - 08:00 Đến ngày  30/03/2019 - 08:00
Địa điểm Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng
Thời điểm mở thầu 30/03/2019 - 08:30
Hình thức bảo đảm dự thầu .
Số tiền bảo đảm dự thầu .
Thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng
Hồ sơ mời thầu      
 

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook